Milieu

Lees voor
  • Milieujaarverslag Leudal 2015

    Conform artikel 21.1 van de Wet milieubeheer wordt jaarlijks gerapporteerd over de milieutaken die in het Milieuprogramma (in Leudal Duurzaamheidsprogramma genoemd) zijn opgenomen en die als zodanig zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

  • IPPC bedrijven

    In Leudal zijn ruim 50 bedrijven (2 industriële en de rest veehouderijbedrijven) die vallen onder de zogenaamde IPPC-richtlijn (Integrated Pollution and Prevention Control). Deze Europese richtlijn heeft betrekking op bedrijven die een drempelwaarde voor productiecapaciteit of vermogen overschrijden.

  • Nota bodembeheer Regio Maas & Roer 2011-2021

    De Nota bodembeheer is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Maasgouw, Roermond, Leudal, Beesel en Echt-Susteren. De doelstelling van de Nota is om op een eenvoudige en eenduidige wijze invulling te geven aan het gemeentelijk bodembeleid door het hergebruik van gebiedseigen grond te stimuleren en de gewenste bodemkwaliteit af te stemmen op de bodemfunctie. 

Snel naar

N280

Buurt WhatsApp

Meldpunt Leudal

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.