Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Wat is de informatieplicht?

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdienttijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 voor iedere inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket, van RVO.nl.

Wie heeft geen informatieplicht?

  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemenaan het CO2-vereveningssysteem.
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energieefficiëntie (MJA3).
  • Wet milieubeheer inrichtingen (Type C) die een omgevingsvergunning milieu hebben.

Heeft u een informatieplicht en ook een EED-auditplicht (Energy Efficiency Directive)?

Dan krijgt u meer tijd om aan de informatieplicht te voldoen. U rapporteert uiterlijk 5 december 2019 in eLoket.

Waarom is er een informatieplicht?

In het Energieakkoord is afgesproken dat het bedrijfsleven zich inzet voor energiebesparing.
De overheid en het bedrijfsleven willen met de informatieplicht deze besparing versnellen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer weten? Kijk op de website van RVO: www.rvo.nl/informatieplicht