Maandag 11 april is het voorlopig ontwerp van de reconstructie van de Maaslandstraat en de Molenweg toegelicht aan de aanwonenden. Tijdens deze inloopavond is er constructief gediscussieerd over het voorlopige ontwerp. Dit heeft geresulteerd in enkele kleine aanpassingen aan het voorlopig ontwerp. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Wat gaan we doen?

Inrichting openbare ruimte

Om de inrichting van de 30 km/zone duidelijker te maken wordt de rijbaan versmald en worden de aansluitingen met de zijwegen als plateaus ingericht. Door het toepassen van een afwijkende kleur in de plateaus ten opzichte van de rijbaan wordt de voorrangssituatie verduidelijk. De plateaus worden gedeeltelijk verhoogd en gedeeltelijk als schijnplateaus (niet verhoogd) ingericht.

Verder wordt ter plaatse van de molen “De Hoop” een versmalling gemaakt om de snelheid ter plaatse van de oversteekplaats te remmen

Groen

De bomen in het openbare groen ter hoogte van de huisnummers 24 t/m 40 (even zijde) worden vervangen door Steeneiken.

Riool

Het hoofdriool is van dusdanige kwaliteit dat dit niet vervangen dient te worden. De huisaansluitingen vanaf het hoofdriool tot aan de erfscheiding worden in het project wel vernieuwd.
Het parallel riool inclusief huisaansluitingen in de tuinen van Maaslandstraat 2 t/m 14 (even zijde) wordt niet vernieuwd.

Hoe ziet de planning eruit?

De periode van april t/m augustus 2022 gebruiken we voor de voorbereiding van het project. Vanaf medio maart 2023 tot begin augustus 2023 vindt de daadwerkelijke uitvoering gefaseerd plaats. Door gefaseerd te werken wordt de overlast voor aanwonenden en gebruikers van de Maaslandstraat en Molenweg zo veel mogelijk beperkt. Omdat de Waterleidingmaatschappij Limburg een gedeelte van leidingnet nog moest vervangen heeft er een verschuiving in de uitvoeringsplanning plaats gevonden.   

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer 0475 – 85 90 00.

Ontwerp Maaslandstraat/Molenweg Horn

Op de afbeeldingen ziet is te zien hoe het ontwerp er uit komt te zien.