Wat gaan we doen?

Het definitieve ontwerp kan hier worden bekeken.

Parkeren / blauwe zone 

In de Vlasstraat ter hoogte van het park wordt veelvuldig geparkeerd achter de blauwe zone. In het verleden hebben we hier meerdere meldingen over ontvangen aangezien de bocht in de richting van de Noorderbaan erg onoverzichtelijk wordt. Om dit beter te regelen wordt de blauwe zone met ongeveer honderd meter naar het noorden verplaatst. Aan de andere zijde van de weg, in de huidige groenvoorziening, wordt een combinatie gemaakt van een infiltratievoorziening, groen en langsparkeerplaatsen zodat parkeren ter plaatse toch mogelijk blijft. 

30 km zone 

Om de snelheid ter plaatse van de parkeerplaatsen omlaag te brengen wordt het begin van de 30 kilometer zone verplaatst naar de splitsing met de “parallelweg Vlasstraat”. Het materiaalgebruik, elementenverharding, draagt bij aan de 30 kilometerzone uitstraling. Omdat de Vlasstraat een belangrijke ontsluitingsweg voor Heythuysen richting de Noorderbaan is blijft het overige deel van de Vlasstraat 50 kilometer per uur en uitgevoerd in asfaltverharding. 

Afkoppelen

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg, zo ook in de Vlasstraat. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast. Het verhard oppervlak (openbaar gedeelte) in de Vlasstraat afwaterend op het huidige rioolstelsel wordt in een nieuw hemelwater riool richting een infiltratievoorziening onder de parkeerplaatsen getransporteerd. In deze ondergrondse infiltratievoorziening bestaande uit kunststof kratten kan het regenwater vrij in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van de grondwaterstand. 

Voordelen

Het afkoppelen van regenwater van verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: Het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook u kunt uw daken afkoppelen, kijk voor meer informatie op de pagina subsidie afkoppelen hemelwater

Groen

De groenvoorziening ter plaatse van de parallelweg wordt heringericht. De huidige bomen worden vervangen en er wordt een vaste plantenborder aangelegd. Deze vaste plantenborder levert een duurzame bijdrage aan de biodiversiteit en biotoopverbetering voor o.a. bijen en andere insecten. De bomen in het openbare groen ter hoogte van de huisnummers 20 t/m 24 worden vervangen door smalle krentenbomen. 

Rioolvervanging

Het riool in de parallelweg, huisnummer 5A t/m huisnummer 15, voldoet niet meer aan de gewenste kwaliteit. Deze wordt dan ook , binnen het project, vervangen.

Uitvoering

De start van de werkzaamheden is voorzien op maandag 6 september a.s. Wij voeren de werkzaamheden gefaseerd uit. Onderstaand treft u de voorlopige planning aan:

  • Fase 1: Vlasstraat, tussen huisnr. 1 en 8 incl. parallelweg van 6 september t/m 5 november
  • Fase 2: Vlasstraat, tussen huisnr. 12 en aansluiting Tienderweg van 25 oktober t/m 11 november
  • Fase 3: Vlasstraat, tussen Tienderweg en Noorderbaan van 8 november t/m 26 november

Deze planning is onder voorbehoud. Wij moeten altijd rekening houden met onvoorziene omstandigheden en de weersomstandigheden. Onze werktijden zijn in principe op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt het betreffende werkvak volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Woningen en inritten zullen in verband met de werkzaamheden niet bereikbaar zijn met de auto. Uitzonderingen en specifieke afspraken onder voorbehoud. Uw woning blijft te voet te allen tijde bereikbaar. Doorgaand verkeer is niet mogelijk; er wordt een omleidingsroute ingesteld [volg de gele bebording]. Wij verzoeken u om geen voertuigen in het werkvak te parkeren en als u gebruik wil maken van uw voertuig tijdens de werkzaamheden, deze tijdelijk elders te parkeren.
Zowel binnen als buiten de werktijden zal de weg voor hulpdiensten ten alle tijden bereikbaar worden gehouden.

Ophalen huisvuil

Uw huisvuil / containers kunt U op de reguliere dagen en tijdstippen aanbieden. Personeel van Kurvers zal zorgdragen voor een centrale verzameling . Het ophalen sluiten wij kort met de betreffende ophaaldienst. Wel zouden wij u willen verzoeken uw container(s) te voorzien van uw huisnummer om het retourneren van de bakken op het juiste adres mogelijk te maken.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl) of John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer 0475 - 85 9000