Wethouder Stan Backus aan het woord

Beste inwoners, ondernemers,

Het centrum van de grootste kern van onze gemeente, Heythuysen, kent ten opzichte van vele andere voorbeelden in de provincie weinig winkelleegstand, een gevarieerd winkelaanbod en parkeergelegenheid in overvloed. Binnen loopafstand hebben we ruim 700 parkeerplaatsen rondom de Dorpstraat, Stationsstraat en Kloosterstraat. Iets waar we absoluut trots op mogen zijn!

Daar waar verschillende facetten samenkomen, kan het gaan wringen. Een succesvol centrum kent diverse uitdagingen. Zo kreeg de gemeente de afgelopen jaren veel meldingen binnen over foutparkeerders op de loopstroken, gevaarlijke situaties bij het laden en lossen, onduidelijke voorrangssituaties in het centrum van Heythuysen. Daarom heeft de gemeente in 2019 een verkeersveiligheidsanalyse laten uitvoeren in het centrum van Heythuysen. Op basis van deze analyse zijn enkele voorstellen gedaan om de veiligheid in het centrum te verbeteren. Een veilig centrum is één van de onderdelen van een duurzaam en toekomstbestendig centrum. 

Als vervolg op het onderzoek naar de verkeersveiligheid in het centrum van Heythuysen ligt er nu een schetsontwerp voor de straten Dorpstraat, Stationsstraat en een gedeelte van de Kloosterstraat. Een en ander past binnen de knelpuntgerichte aanpak van het centrum waar eerder voor gekozen is. Indien na realisatie van de korte-termijn-maatregelen en de bijpassende handhavingsmaatregelen een aanhoudend gevoel van verkeersonveiligheid blijft bestaan, worden ingrijpendere maatregelen onderzocht. Wat op dit moment daarom geen onderdeel van de plannen uitmaakt is het afsluiten van de winkelstraat, het instellen van eenrichtingsverkeer of het aanbrengen van een knip. Verkeerskundig is er op dit moment geen reden om deze maatregelen te nemen én bovendien zouden deze maatregelen veel gevolgen hebben voor de omliggende straten en woongebieden. 

Stan Backus
Wethouder en Verantwoordelijke portefeuillehouder Centrum Heythuysen

Definitief ontwerp maatregelen centrum Heythuysen

Het schetsontwerp bestaat uit kleinschalige ingrepen in het openbaar gebied en is in samenwerking met de Dorpsraad, Buurtpreventiecoördinatoren, Bestuur BIZ Centrum Heythuysen en de Seniorenvereniging tot stand gekomen. In het onderzoek naar de verkeersveiligheid worden deze aanpassingen beschreven als korte-termijn-maatregelen.
Op deze pagina vindt u een presentatiefilm over de voorgestelde aanpassingen in het openbaar gebied, maar ook een overzichtstekening van de maatregelen in pdf
 

Filmpje centrumplan Heythuysen

Uitvoering

De komende maanden start Kessels Wegenbouw en Bestratingen met de werkzaamheden aan de openbare ruimte in het centrum van Heythuysen. 
Om de overlast te beperken en de winkels zoveel als mogelijk bereikbaar te houden worden de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd. Op de volgende tekening zijn de verschillende fases incl. de geplande tijdstippen weergegeven. Op maandag 20 september zal gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden in fase I. 


U kunt bovenstaande tekening ook downloaden als PDF-bestand: Fasering Centrumplan Heythuysen

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden zal de rijweg worden afgesloten voor het verkeer en wordt er een omleidingsroute ingesteld. Wij zullen de overlast tot een minimum beperken en rekenen op uw medewerking voor een mooi resultaat van het centrum in Heythuysen! 

Zomerinrichting plein Porto Maurizio /  De Tump

U heeft wellicht al vernomen dat er plannen zijn om het plein bij Porto Maurizio / De Tump gezelliger te maken. Bent u één van de omwonenden, denkt u graag mee of wilt u gewoon geïnformeerd worden op het moment dat er concrete plannen zijn, reageer dan zeker per mail naar Centrum-Heythuysen@leudal.nl

Voorlichtingscampagne

Na realisatie van de aanpassingen aan het openbaar gebied, komt er voorafgaand aan de handhaving een voorlichtingscampagne. In deze voorlichtingscampagne zal er aandacht zijn voor de bestaande parkeerterreinen en de bebording, het ‘verminderen’ van doorgaand verkeer door de winkelstraat, de snelheid, de blauwe zone, het parkeren in de winkelstraat, de reclameborden op de loopstroken en het laden en lossen. 

Handhaving

Handhavingsmaatregelen zijn absoluut noodzakelijk om de huidige situatie te verbeteren. Na een duidelijke voorlichtingscampagne start de gemeente ook met consequente handhaving in het centrum op gebied van parkeren, voorwerpen op de loopstroken én het laden en lossen. 
Samen met de belangengroepen zal de gemeente de maatregelen evalueren. Indien nodig kan bijgestuurd worden

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl) of Liesbeth Ponsen (l.ponsen@leudal.nl) via email of telefoonnummer 0475 - 85 9000