Op maandag 14 september 2020 is bij de omwonenden van de Haffmansstraat, Bosstraat en het Brummenböske in Heibloem een informatiefolder bezorgd. In verband met de corona is een inloopavond momenteel niet mogelijk en is besloten te infomeren via deze folder. Het bijbehorende schetsontwerp is tevens bijgevoegd en te raadplegen via de volgende link: schetsontwerp reconstructie Haffmansstraat, Bosstraat en Brummenböske - Heibloem.

1.    Wat gaan we doen?

Verhardingen

In de Haffmansstraat, Bosstraat en Brummenböske zal het asfalt vervangen worden door elementenverhardingen. De straten worden opnieuw ingericht middels verschillende kleuren betonstraatstenen om het onderlinge verschil aan te geven tussen bijvoorbeeld rijbaan, trottoir en parkeerplaats. De huidige indeling zal nagenoeg ongewijzigd blijven. Het toepassen van elementenverharding draagt bij aan de 30km/h uitstraling die gebruikelijk is in woonwijken binnen de gemeente Leudal. 

Infiltratievoorziening

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg, zo ook in de Haffmansstraat, Bosstraat en Brummenböske. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het verhard oppervlak (openbaar gedeelte) in de Haffmansstraat, Bosstraat en het Brummenböske dat aangesloten is op het huidige rioolstelsel wordt in een infiltratievoorziening onder de rijbaan en in de groenvoorziening aan de Bosstraat opgevangen. Vanuit deze ondergrondse infiltratievoorziening bestaande uit kunststof kratten kan het regenwater vrij in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van de grondwaterstand. Voor de aanleg van deze infiltratievoorziening zullen enkele bomen gekapt en in de buurt herplant worden. Kijk voor meer informatie over het afkoppelen van uw dakoppervlak op de pagina subsidie afkoppelen hemelwater

Rioolvervanging

Het riool in de Haffmansstraat voldoet niet meer aan de gewenste kwaliteit. Deze wordt dan ook binnen dit project vervangen. 

2.    Planning

Week 37-2021 wordt er door Speessen Wegenbouw BV gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de riolering en het herinrichten van de bovenbouw van de Haffmanstraat, Brummenboske en Bosstraat. Het vervangen van de riolering en het aanleggen van de nieuwe verharding in dit project zal naar verwachting tot einde van dit jaar duren.

Het project zal in een drietal fasen uitgevoerd worden, namelijk: 

  • Fase 1 Haffmanstraat (kruising Sint Isidorstraat / incl. kruising Bosstraat);
  • Fase 2 Brummenboske;
  • Fase 3 Bosstraat (kruising Haffmanstraat / Brummenboske tot aan kruising Pater van Donstraat.

De eerste fase is de Haffmanstraat. Deze fase zal naar verwachting afhankelijk van de weersomstandigheden ca. 6 weken duren.

3.    Verkeersmaatregelen

De straat zal per fase worden afgesloten voor al het verkeer. De huisnummers binnen dit gebied zijn niet bereikbaar voor personenauto’s. Wij verzoeken de bewoners binnen dit gebied om gedurende de uitvoeringstermijn uw auto elders te parkeren. Wij zullen er ten allen tijde voor zorgen dat uw woning te voet bereikbaar blijft

4.    Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl) of John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer (0475) 85 90 00.