Op woensdag 29 juni is het voorlopig ontwerp van de reconstructie van de Schoolstraat toegelicht aan de aanwonenden. Tijdens deze inloopavond is er constructief gediscussieerd over het voorlopige ontwerp. Dit heeft geresulteerd in enkele kleine aanpassingen aan het voorlopig ontwerp. Deze aanpassingen worden verwerkt in het definitief ontwerp. Op inloopavond is afgesproken dat er nog enkele aanvullende onderzoeken gedaan worden. Onder andere wordt de snelheid van de motorvoertuigen in de komende periode gemeten.

Wat gaan we doen?

Riool

Het hoofdriool inclusief huisaansluitingen zijn van dusdanige kwaliteit dat deze vervangen moet worden. De huisaansluitingen worden vanaf het hoofdriool tot aan de erfscheiding vervangen.
Tevens wordt het regenwater van het openbaargebied afgekoppeld van het nieuw aan te leggen riool.

Afkoppelen

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg, zo ook in de Schoolstraat. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast. Het verhard oppervlak (openbaar gedeelte) in de Schoolstraat afwaterend op het huidige rioolstelsel wordt in een nieuwe infiltratievoorziening onder de weg gebracht. In deze ondergrondse infiltratievoorziening bestaande uit kunststof kratten kan het regenwater vrij in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van de grondwaterstand.

Voordelen

Het afkoppelen van regenwater van verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: Het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook u kunt uw daken afkoppelen, kijk voor meer informatie op https://www.leudal.nl/subsidie-afkoppelen-hemelwater.

Inrichting openbare ruimte

Het huidig wegprofiel wordt behouden en voorzien van nieuwe materialen. De rijbaan wordt uitgevoerd in asfalt en de trottoirs in gele klinkers.

Groen

Ter plaatse van de aansluiting met de Grathemerweg wordt het groen uitgebreid. Zie hiervoor de bijlage a.

Hoe ziet de planning eruit?

De periode vanaf juli t/m oktober 2022 gebruiken we voor de voorbereiding van het project. Vanaf 6 maart 2023 tot 2 juni 2023 vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats. Uiteraard is start van de werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden.

De Watermaatschappij Limburg moet nog een gedeelte van de hoofdwaterleiding vervangen en nagenoeg alle huisaansluitingen van de WML moeten nog vervangen worden. Deze vervangingen zijn voor de start van de reconstructie uitgevoerd.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer 0475 – 85 90 00.