Op 6 oktober 2020 heeft het college besloten om de huren van gemeentelijke buitensportaccommodaties voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijt te schelden. Dit als compensatie van het financieel nadeel dat verenigingen in deze periode hebben geleden naar aanleiding van de genomen coronamaatregelen. Voor gemeentelijke binnensportaccommodaties worden alleen de gebruikte uren in rekening gebracht.

Landelijke regeling

Om deze compensatie te bekostigen doet de gemeente een beroep op de landelijke “Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19”. Via deze regeling stelt de Rijksoverheid een totaalbedrag van € 89,5 miljoen ter beschikking aan gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders, die dit inzetten als tegemoetkoming aan huurders van sportaccommodaties. 

Naar rato

Indien het totaal aangevraagde bedrag het beschikbare bedrag van 89,5 miljoen overschrijdt, wordt er naar rato uitgekeerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt het bedrag dat de gemeente Leudal aan de verenigingen kwijtscheldt ook naar rato bijgesteld.