Samenstelling college van B&W

Lees voor

Arno Verhoeven MPM

Verhoeven MPM
contactgegevens en taken Arno Verhoeven MPM
FunctieBurgemeester
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadresa.verhoeven@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid; Brandweer, Rampenbestrijding, Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Noord- en Midden Limburg (GHOR), Veiligheidsregio

Specialismen
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Rechtsbescherming (klachtenregelingen / integriteit)
 • Naturalisatie incl. inburgering
 • Kabinet zaken
 • Communicatie
 • Kunst en Cultuur
 • Volksgezondheid
 • Coördinatie AZC
 • Coördinerend portefeuillehouder woonwagenzaken
 • Coördinerend portefeuillehouder regionale samenwerking
 • (Inter-)Nationale- en Provinciale samenwerking
 • Netwerkberaad Midden-Limburg
 • Verwarde personen

mr. Arno Walraven

Walraven
contactgegevens en taken mr. Arno Walraven
FunctieWethouder/ locoburgemeester
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadresa.walraven@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen en Wonen, Grondbeleid en Grondexploitaties en Buitengebied

Specialismen
 • Bouwen en wonen
 • Grondbeleid en -exploitaties
 • Volkshuisvesting inclusief statushouders
 • Monumenten en molens
 • Recreatie en toerisme
 • Bestuurlijk trekker project Maasfront
Politieke partijSamen Verder

Piet Verlinden

Verlinden
contactgegevens en taken Piet Verlinden
FunctieWethouder
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadresp.verlinden@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Economische ontwikkeling, Milieu en Financiën

Specialismen
 • Economie: MKB, bedrijventerreinen, LLTB, horeca, retail, OML, nuts- en kabelbedrijven, markten en kermissen
 • Milieu: milieu, duurzaamheid, afvalverwerking en waterkwaliteit
 • Financiën: begroting, rapportages, belastingen en heffingen, beheer aandelenpakketten en beleggingen
Politieke partijSamen Verder

mr. Stan Backus

Backus
contactgegevens en taken mr. Stan Backus
FunctieWethouder
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadress.backus@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Accommodaties, Subsidies, Dienstverlening en bedrijfsvoering, Handhaving, Algemene Plaatselijke Verordening, Burgerparticipatie

Specialismen
 • Verkeer en vervoer: GVVP, havens en openbaar vervoer
 • Vastgoed
 • Gemeenschaps- en sportaccommodaties
 • Dienstverlening
 • Personeel
 • Organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Sport, verenigingen en subsidies
 • Handhaving- en handhavingsbeleid incl. RUD
 • Coördinerend portefeuillehouder Vastgoed en accommodatiebeleid
Politieke partijRonduit Open

Mart Janssen

Janssen
contactgegevens en taken Mart Janssen
FunctieWethouder
AdresPostbus 308
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadresm.janssen@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Sociaal domein, inclusief welzijn

Specialismen
 • Sociaal domein: coördinatie dorpsoverleggen, buurtpreventie en sociale veiligheid, vrijwilligerswerk en mantelzorg, jeugd, jongeren, senioren en wmo (incl. subsidies WMO-, Jeugdhulp en Participatiewetvoorzieningen), doelgroepenvervoer
 • Participatie(wet): regionaal arbeidsmarktoverleg, sociale werkvoorziening
 • Sociale Zaken: inkomen en werkgelegenheid
 • Maatschappelijk werk
 • Bestuurlijke trekker project SZH
 • Coördinerend portefeuillehouder dorpsraden
 • Verwarde personen

Politieke partijRonduit Open

Robert Martens

Martens
contactgegevens en taken Robert Martens
FunctieWethouder
AdresPostbus 3008
6093 ZG  Heythuysen
Telefoonnummer(0475) 85 92 03
E-mailadresr.martens@leudal.nl
Taken

Portefeuille: Onderwijs, Beheer en onderhoud openbare ruimte, Watermanagement

Specialismen
 • Onderwijs, kinderopvang, BSO en passend onderwijs incl. onderwijshuisvesting
 • Speeltuinen
 • Bibliotheekwerk
 • Openbare werken: openbare ruimte, openbaar groen, beheer en onderhoud wegen en riolering
 • Bestuurlijk trekker burgerinitiatief 't Maasveld
Politieke partijD66

Han Bekkers

Bekkers
contactgegevens en taken Han Bekkers
FunctieGemeentesecretaris en algemeen directeur
Telefoonnummer(0475) 859010
E-mailadresh.bekkers@leudal.nl
Taken
 • Algemeen directeur
 • Adviseur College van B&W
 • Bestuurder WOR

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.